Köpvillkor

1. DEFINITIONER OCH TILLÄMPNING

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) är tillämpliga på och utgör en integrerad del av avtal (”Avtal”) mellan Synos Medical AB, 556871-8075 (”Synos”), och näringsidkare (”Kunden”) som köper produkt eller tjänst (”Produkt”) från Synos.

2. BESTÄLLNINGAR

3. UPPGIFTER OM PRODUKTERNA

Uppgifter beträffande tekniska egenskaper eller annan information avseende Produkter är endast bindande för Synos om Synos och Kunden uttryckligen i skrift kommit överens därom.

4. LEVERANS

5. FÖRSENING

6. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

7. INNEHÅLLANDE AV PRESTATION

Om det finns det skälig anledning att anta att Kunden inte kommer att fullgöra betalningsskyldighet eller det annars finns anledning att anta att Kunden inte i rätt tid eller på annat sätt kommer att fullgöra avtalad förpliktelse, har Synos rätt att hålla inne eller stoppa leverans eller annan prestation samt att i erforderlig omfattning kräva att godtagbar säkerhet ställs eller förskottsbetalning erläggs.

8. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Synos förbehåller sig äganderätten till levererad Produkt till dess att avtalat pris för Produkten har erlagts i dess helhet av Kunden.

9. REKLAMATION

10. PRODUKTANSVAR

Synos ansvarar för skador på person eller egendom som orsakas av Produkt endast om Synos gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Kunden ska hålla Synos skadeslöst om Synos blir skyldigt att utge ersättning till tredje man i anledning av produktskada för vilken Kunden har ansvar.

11. ANSVAR

 

12. KÖPARENS ANSVAR

Kunden ska på alla rimliga sätt medverka till att Synos kan fullgöra sin skyldighet enligt Avtalet.

13. FORCE MAJEURE

14. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

15. ÖVERLÅTELSE

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra partens skriftliga godkännande. Synos har dock rätt att överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag som ingår i samma koncern som Synos eller till tredje part som förvärvat Synos verksamhet samt vidare pantsätta eller överlåta fordringar enligt Avtalet till tredje part.

16. PERSONUPPGIFTER

17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING